اعلام نتایج آزمون ورودی

قابل توجه داطلبان آزمون ورودی مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی:

#نتایج آزمون کتبی (تستی و تشریحی) در سامانه پذیرش مجتمع به آدرس https://reg.mfeqh.ir/login بارگذاری شده است.