پذیرش مرکز تخصصی فقه و حقوق

📣 اطلاعیه پذیرش دانش پژوه درواحد آموزشی مرکز تخصصی فقه و حقوق “مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی” سال تحصیلی 1402-1401

🔻سطح2,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه‌وحقوق»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه‌وحقوق‌خانواده»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه و حقوق جزا و جرم شناسی»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه و حقوق خصوصی»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه‌وحقوق‌عمومی»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه‌وحقوق‌بین‌الملل»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه‌وحقوق‌بشر»

🔻سطح3,حوزه‌دانشی«فقه،حقوق‌وقضای‌اسلامی», رشته«فقه‌وحقوق‌وقف»

✅ ثبت نام از طریق سامانه پذیرش مراکز تخصصی حوزه های علمیه

https://paziresh.ismc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=363&pageid=41966

 

پس از آنکه داوطلب رشته های مدنظر را انتخاب کرد، محل تحصیل خود را طبق جدول ذیل انتخاب می کند.

محل تحصیل رشته ها به شرح ذیل:

🔻 رشته حقوق و قضای اسلامی (سطح 2):
1. قم (مدرسه عالی قضاوت)
2. اهواز (مرکز تخصصی امیرالمومنین ع)،
3. شیراز (مرکز تخصصی امام حسین ع)،
4. گرگان (مرکز تخصصی ولی عصر عج)،
5. بناب (مرکز تخصصی ولیعصر عج)،
6. تبریز (مرکز تخصصی علامه امینی )،
7. نوشهر (اجرای دوره)،
8. بابل (اجرای دوره)،
9. قزوین (اجرای دوره)،
10. یزد (اجرای دوره)،
11. شهر کرد (اجرای دوره)،
12: تهران (اجرای دوره)
13: همدان (اجرای دوره)
14. اصفهان (موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان)

🔻 رشته حقوق خصوصی (سطح 3)
1. قم . مدرسه عالی قضاوت

🔻 رشته حقوق جزا و جرم شناسی (سطح 3)
1. قم. مدرسه عالی قضاوت
2. شیراز. مرکز تخصصی امام حسین ع
3. قم. مرکز تخصصی ولیعصر عج

🔻 رشته فقه و حقوق (سطح 2)
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق

🔻رشته فقه و حقوق خصوصی (سطح 3)
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق
2. اصفهان. موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان

🔻رشته فقه و حقوق جزا و جرم شناسی (سطح 3)
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق
2. اصفهان. موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان

🔻رشته فقه و حقوق خانواده
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق

🔻رشته فقه و حقوق بین الملل
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق

🔻رشته فقه و حقوق عمومی
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق

🔻رشته فقه و حقوق بشر
1. قم. مرکز تخصصی فقه و حقوق

🔻رشته فقه و حقوق وقف
1. قم. مرکز تخصصی ولیعصر عج