مجله رسائل شماره 9 و 10 منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع فقه حقوق و قضای اسلامی، نهمین و دهمین شماره مجله علمی دانش پژوهان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی منتشر شد، بنا به این گزارش علاقه مندان می توانند در این شماره ها مقالات ذیل را از طریق سامانه نورمگز(پایگاه مجلات تخصصی نور) دریافت کنند.

رسائل شماره 9
مجله علمی دانش پژوهان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی سال ششم _ شماره اول _ پیاپی نهم _ پاییز و زمستان 1399

در این شماره می خوانید:
1⃣ ماهیت شناسی مرگ مغزی در فقه امامیه و حقوق ایران/ احمد اسماعیلیان
2⃣ قلمرو ضمان درک بایع با تاکید بر جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول/ عبدالله محمودی
3⃣ مبانی فقهی جرم انگاری حدّی افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 / رضا عسکری
4⃣ مقایسه شروط مقذوف در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 / امین خدری امیریان
5⃣ قصاص پدر توسط فرزندی که ولیّ دم است / میثم مرادی
6⃣ نشست علمی “قلمرو نفوذ شرط در عفو از قصاص” / رضا عسکری
7⃣ نشست علمی “بررسی فقهی _ حقوقی کیفیت اجرای شلاق” / سقراط کلینی

مطالعه مقالات این شماره در نورمگز به آدرس

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/111942

 

 

رسائل شماره 10
مجله علمی دانش پژوهان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی
سال هفتم.شماره اول. پیاپی دهم. بهار و تابستان 1400

در این شماره می خوانید:
1⃣ضمان قهری صدور چک بین بانکی بلاوجه و طرق اعاده خسارات از منظر فقهی _ حقوقی/محمدرضا حسینی نژاد
2⃣ مفهوم شناسی تسبیب و مبانی اجتماع اسباب از منظر فقهای امامیه/ عبدالله محمودی
3⃣ بررسی فقهی حقوقی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تکیه بر رأی وحدت رویه 744/ محمدحسین شریفی
4⃣ مقایسه تطبیقی ماهیت و ارکان قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات دو کشور ایران و مصر / علی ابوحسینی درزی
5⃣ طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات (قسمت اول)/ کریم رئیسی
6⃣ نشست علمی «آسیب شناسی و روش شناسی پژوهش های فقهی، حقوقی دستگاه قضا»/ علیرضا غلامی

مطالعه مقالات این شماره در نورمگز به آدرس
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/116329

علاقه مندان جهت دریافت نسخه فیزیکی این شماره به آدرس: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی واقع در بلوار شهید صدوقی، کوچه 5 پلاک 40 مراجعه نمایند.